Regulamin sklepu

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU
PRODUKTU
6. REKLAMACJA PRODUKTU
7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I
DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH
PROCEDUR
8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY (DOTYCZY UMÓW
SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD 25 GRUDNIA 2014 ROKU)
9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
11. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Sklep Internetowy fitzdrowie.pl dba o prawa konsumenta. Konsument nie może
zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia
umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach
Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach
Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu
wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na
mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości
należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności
postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo
mają te przepisy i należy je stosować.

1. Postanowienia ogólne

1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym fitzdrowie.pl
prowadzony jest przez spółkę BUSINESS DREAMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Katowicach (adres siedziby: ul.
Sobieskiego 11E/6, 40-082 Katowice; adres do korespondencji oraz zwrotów: ul.
Karola Olszewskiego 36, 32-600 Oświęcim); wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000486117; sąd rejestrowy, w
którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla Krakowa
Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;
kapitał zakładowy w wysokości: 10.000,00 zł.; NIP 5492436288, REGON
122951590, adres poczty elektronicznej: sklep@fitzdrowie.pl

1.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do
przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego, chyba że dane
postanowienie Regulaminu stanowi inaczej i jest skierowane wyłącznie do
konsumentów albo do przedsiębiorców.

1.3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym
w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane
osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady
wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego.
Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania
danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy,
cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane
dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików
cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym
dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych
osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta
jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności
(zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).

1.4. Definicje:

1.4.1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem
dni ustawowo wolnych od pracy.

1.4.2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym
umożliwiający utworzenie Konta.

1.4.3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny
formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia,
w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz
określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

1.4.4. KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie
obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności
prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub
zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

1.4.5. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.
(Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.4.6. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i
hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym
Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz
informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

1.4.7. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna
świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail,
która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne
otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera
zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie
Internetowym.

1.4.8. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca
przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

1.4.9. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

1.4.10. SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod
adresem internetowym: fitzdrowie.pl

1.4.11. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – spółka BUSINESS DREAMS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w
Katowicach (adres siedziby: ul. Sobieskiego 11E/6, 40-082 Katowice; adres do
korespondencji: ul. Karola Olszewskiego 36, 32-600 Oświęcim)); wpisana do
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000486117; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki:
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 10.000,00 zł.; NIP
5492436288, REGON 122951590, adres poczty elektronicznej:
sklep@fitzdrowie.pl

1.4.12. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo
zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.4.13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną
przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.4.14. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie
obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności
prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca lub
zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

1.4.15. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30
maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)

1.4.16. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza
Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu
ze Sprzedawcą.

2. Usługi elektroniczne w sklepie internetowym

 

2.1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto,
Formularz Zamówienia oraz Newsletter.

2.1.1. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech
kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2)
kliknięciu pola „Załóż konto” oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta
poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres
poczty elektronicznej. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez
Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko/nazwa firmy,
adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres
poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W wypadku
Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy
firmy oraz numeru NIP.

2.1.1.1. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas
nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania
przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego
żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej
na adres: sklep@fitzdrowie.pl lub też pisemnie na adres: ul. Sobieskiego 11E/6, 40-
082 Katowice.

2.1.2. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna
się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego
koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu
przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza
Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu
Formularza Zamówienia pola „Potwierdź zakup” – do tego momentu istnieje
możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy
kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na
stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie
przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa
firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj),
adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących
Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy
Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami
niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

2.1.2.1. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie
oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia
za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania
Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

2.1.3. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce
„Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty
elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu
pola „Zapisz się”. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie
odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta
Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.

2.1.3.1. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas
nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania
przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie
stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres: sklep@fitzdrowie.pl lub też pisemnie na adres: ul. Karola
Olszewskiego 36, 32-600 Oświęcim

 

2.2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem
teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub
inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty
elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i
wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej,
Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft
Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu:
1024×768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików
Cookies oraz obsługi Javascript.

2.3. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób
zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr
osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób
trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze
stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o
charakterze bezprawnym.

2.4. Tryb postępowania reklamacyjnego:

2.4.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez
Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu
Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została
wskazana w pkt. 6 Regulaminu) Usługobiorca może składać na przykład:

2.4.2. pisemnie na adres: ul. Karola Olszewskiego 36, 32-600 Oświęcim;

2.4.3. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na
adres: reklamacje@fitzdrowie.pl.
2.4.4. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i
okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty
wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych
kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie
reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę
jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z
pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

2.4.5. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje
niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

3. Warunki zawierania umowy sprzedaży

3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po
uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w
Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.

3.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w
złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu
będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za
transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można
ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany
na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w
chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

3.3. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą
Formularza Zamówień

3.3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po
uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z
pkt. 2.1.2 Regulaminu.

3.3.2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego
otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie
otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie
przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie
składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co
najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do
realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania
przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży
między Klientem, a Sprzedawcą.

3.4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej
Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na
stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o
której mowa w pkt. 3.3.2. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo
utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego
Sprzedawcy.

4. Sposoby i terminy płatności za produkt

4.1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu
Umowy Sprzedaży:

4.1.1. Płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

4.1.2. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.

4.1.3. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

4.1.4. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisów
PayU.pl, TPay.com oraz PayPal.com – możliwe aktualne sposoby płatności
określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej
sposobów płatności oraz na stronach
internetowych http://www.payu.pl, https://transferuj.pl/ oraz https://www.paypal.co
m/pl.

4.1.4.1. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą
przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisów
PayU.pl, TPay.com oraz PayPal.com. Obsługę płatności elektronicznych i kartą
płatniczą prowadzą:

4.1.4.1.1. PayU.pl – spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul.
Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe
przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 zł w całości opłacony, NIP: 779-23-08-
495.

4.1.4.1.2. TPay.com – spółka Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna (dawniej
Brachia Sp. J.) z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: Św. Marcin 73/6, 61-808
Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem 0000412357, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań
– Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4.798.500,00
zł w całości opłacony, NIP: 7773061579.

4.1.4.1.3. PayPal.com – spółka PayPal (Europe) S.a r.l. & Cie, S.C.A., 5.
kondygnacja 22–24 Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg.

4.1.5. Płatności w systemie ratalnym – Raty PayU: płatność odbywa się w całości lub
części ze środków pochodzących z kredytu udzielonego przez spółkę ALIOR BANK
SPÓŁKA AKCYJNA (spółka ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w
Warszawie, ul. Łopuszańska, nr 38D, 02-232 Warszawa, kapitał zakładowy 725 216
080,00 zł (opłacony w całości), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000305178, NIP: 1070010731, REGON: 141387142) lub ze
środków pochodzących z kredytu udzielonego przez spółkę MBANK SPÓŁKA
AKCYJNA (spółka mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, 00-950
Warszawa, kapitał zakładowy 168 840 628,00 zł (opłacony w całości),
zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000025237, NIP:
5260215088, REGON: 001254524).

4.1.6. Płatności w systemie ratalnym – Raty Tpay.com: płatność odbywa się w całości
lub części ze środków pochodzących z kredytu udzielonego przez spółkę ALIOR
BANK SPÓŁKA AKCYJNA (spółka ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA z
siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska, nr 38D, 02-232 Warszawa, kapitał
zakładowy 725 216 080,00 zł (opłacony w całości), zarejestrowana w rejestrze
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000305178, NIP: 1070010731, REGON:
141387142).

4.2. Termin płatności:

4.2.1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności
elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania
płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

4.2.2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem przy
odbiorze przesyłki albo płatności gotówką przy odbiorze osobistym, Klient
obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

5. Koszt, sposoby i termin dostawy oraz odbioru produktu

5.1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5.2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi
inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi
pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce
informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia, w
tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

5.3. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

5.4. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru
Produktu:

5.4.1. Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa.

5.4.2. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa.

5.4.3. Przesyłka paczkomatowa.

5.4.4. Przesyłka paletowa.

5.4.5. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Karola Olszewskiego 36, 32-0
Oświęcim – w Dni Robocze, w godzinach od 10:00 do 15:00.

 

5.5. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 30 Dni Roboczych, chyba że w
opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin.
W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest
najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 30 Dni Roboczych.
Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

5.5.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności
elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub
rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.

5.5.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką za pobraniem
– od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

5.5.3. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności w systemie ratalnym –
od dnia powiadomienia Sprzedawcy przez kredytodawcę o zawarciu z Klientem
umowy kredytowej, nie później jednak niż od dnia uznania rachunku bankowego
Sprzedawcy środkami z udzielonego Klientowi kredytu.

5.6. Termin gotowości Produktu do odbioru przez Klienta – w przypadku wyboru
przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez
Klienta w terminie do 20 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w
trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o
różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest
najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 5 Dni Roboczych. O
gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez
Sprzedawcę. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta
liczy się w następujący sposób:

5.6.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności
elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub
rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.
5.6.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym
– od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
5.6.3. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności w systemie ratalnym –
od dnia powiadomienia Sprzedawcy przez kredytodawcę o zawarciu z Klientem
umowy kredytowej, nie później jednak niż od dnia uznania rachunku bankowego
Sprzedawcy środkami z udzielonego Klientowi kredytu.

6. Reklamacja produktu

6.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli
sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie
Cywilnym (w szczególności w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego). Dla Umów
Sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 roku podstawa i zakres
odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który
nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą,
z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r.
o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu
cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).

6.2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady
Produktu oraz uprawnień Klienta są określone na stronie Sklepu Internetowego w
zakładce informacyjnej dotyczącej reklamacji.
6.3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:

6.3.1. pisemnie na adres: ul. Karola Olszewskiego 36, 32-600 Oświęcim;
6.3.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na
adres: reklamacje@fitzdrowie.pl

6.4. W przypadku Produktów wskazanych przez Sprzedawcę jako używane,
Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Klientowi produkt zgodny z
zapewnieniami, w tym w szczególności, Produkt wolny od wad innych jak te
wyraźnie wskazane, o których klient został poinformowany przed dokonaniem
zakupu.

6.5. W przypadku produktów używanych, których wady zostały wyraźnie wskazane
przez zawarciem umowy, Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu
rękojmi, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy, zgodnie z art.
557 § 1 Kodeksu Cywilnego.

6.6. W przypadku Produktów wskazanych przez Sprzedawcę jako używane,
odpowiedzialność Sprzedawcy zostaje ograniczona do okresu 1 roku od dnia
wydania rzeczy Kupującemu, zgodnie z art. 568 § 1 Kodeksu Cywilnego.

6.7. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i
okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty
wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z
Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy
Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i
przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu
poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji
złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

6.8. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż
w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący
konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie
o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie
ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że
żądanie to uznał za uzasadnione.

6.9. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany
dostarczyć Produkt wadliwy na adres: ul. Karola Olszewskiego 36, 32-600
Oświęcim. W przypadku Klienta będącego konsumentem koszt dostarczenia
Produktu ponosi Sprzedawca, w przypadku Klienta niebędącego konsumentem koszt
dostarczenia ponosi Klient. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego
zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione,
Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym
Produkt się znajduje.

7. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i
dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych
procedur

7.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta
będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i
dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie
internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod
adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckic
h.php.

7.2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt
kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres
pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), którego zadaniem jest
między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących
pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

7.3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z
pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1)
wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego
(więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie
pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji
Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na
miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc
powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do
której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja
Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są
między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod
numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w
godzinach 8:00 – 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).

7.4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma
internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i
przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi
interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi
dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia
sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy
sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej
platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

8. Prawo odstąpienia od umowy (dotyczy umów sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku)

8.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni
kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia
kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 8.8 Regulaminu. Do zachowania
terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o
odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

8.1.1. pisemnie na adres: ul. Karola Olszewskiego 36, 32-600 Oświęcim;

8.1.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na
adres: rezygnacja@fitzdrowie.pl

8.2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku
nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest w pkt. 11
Regulaminu oraz na stronie Sklepu Internetowego w zakładce dotyczącej odstąpienia
od umowy. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to
obowiązkowe.

8.3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

8.3.1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc
zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia
Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią
inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów,
które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie
ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu
Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z
Produktów;
8.3.2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

8.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za
niezawartą.

8.5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od
umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym
koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z
wybranego przez konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób
dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności
przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że
konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego
z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt
od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od
konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez
konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi
wcześniej.

8.6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt
Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru,
chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania
terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może
zwrócić Produkt na adres: ul. Karola Olszewskiego 36, 32-600 Oświęcim.

8.7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące
wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do
stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

8.8. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które
obowiązany jest ponieść konsument:

8.8.1. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły
sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest
zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych
kosztów.
8.8.2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
8.8.3. W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne
żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od
umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu
takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili
odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu
spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub
wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia
tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

8.9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje
konsumentowi w odniesieniu do umów:

8.9.1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną
zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia,
że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

8.9.2 w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad
którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem
terminu do odstąpienia od umowy;

8.9.3 w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany,
wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego
zindywidualizowanych potrzeb;

8.9.4 w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu
lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

8.9.5 w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w
zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić
ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie
zostało otwarte po dostarczeniu;

8.9.6 w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze
względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

8.9.7 w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została
uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić
dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi
Sprzedawca nie ma kontroli;

8.9.8 w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w
celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy
dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza
Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub
konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu
do dodatkowych usług lub Produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są
nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w
zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

8.9.10 o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy
o prenumeratę;

8.9.11 zawartej w drodze aukcji publicznej;

8.9.12 o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów
mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług
związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub
kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

8.9.13 o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku
materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą
konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu
go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

9. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

9.1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą
wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.

9.2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z
Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej
zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez
podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych
roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

9.3. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo
ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty
w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności
oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

9.4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na
Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz
niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w
takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie
Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za
opóźnienie w przewozie przesyłki.

9.5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient
nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób
przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu
nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich
czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

9.6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z
tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje
wyłączona.

9.7. W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może
wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem
natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy
stosownego oświadczenia.

9.8. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do
Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę
prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również
za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów
dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca
złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do
Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody
przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z
tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego
konsumentem.

9.9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a
Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi
właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

10. Postanowienia końcowe

10.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

10.2. Zmiana Regulaminu:

10.2.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z
ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i
dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień
niniejszego Regulaminu.
10.2.2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o
charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony
regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w
art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo
powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu
skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem
obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
10.2.3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym
charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą
w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących
konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności
zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia
oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie
powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu
cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.
(Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24
grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o
ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę
wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22,
poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej
oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz.
1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami
będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja
2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie
obowiązującego prawa.

11. Wzór “Formularza odstąpienia od umowy” (załącznik
numer 2 do ustawy o prawach konsumenta).

Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od
umowy)
Adresat:
BUSINESS DREAMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Sobieskiego 11E/6, 40-082 Katowice
Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od
umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących
rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o
świadczenie następującej usługi(*)
Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):
Imię i nazwisko konsumenta(-ów):
Adres konsumenta(-ów):
Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji
papierowej)
Data:
(*) Niepotrzebne skreślić.